“แม่ลาวเล่นกับโต้ง”

        ทิวทัศน์ทุ่งนาโล่งกว้าง แสดงถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่อำเภอแม่ลาว ซี่งมีประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และ สร้างสรรค์งานหัตถศิลป์ ดนตรี และศิลปะ  กลุ่มศิลปินแม่ลาวมีแนวความคิด ที่จะนำเสนอผลงานเทศกาลศิลปะ “แม่ลาวเล่นกับโต้ง” เพื่อสะท้อนวิถีชีวิตที่ผูกพันกับการเกษตรและสอดประสานกับวัฒนธรรมพื้นบ้านที่สืบทอดมาอย่างยาวนาน ผ่านการแสดงร่วมสมัย ดนตรี และ ผลงานศิลปะหลากหลายรูปแบบ เพื่อเชื่อมวิถีวัฒนธรรมกับผู้คน ทั้งภายในและภายนอกชุมชน นำเสนอความงามอันลื่นไหลเป็นอิสระของผลงานศิลปะ ธรรมชาติ และวัฒนธรรม ซึ่งผลงานประกอบไปด้วยงานจิตรกรรม, ศิลปะจัดวาง (Installation Art), ศิลปะการแสดงสด (Performance Art), ประติมากรรมกลางแจ้ง ศิลปะ ดนตรี อาหาร และการแสดงร่วมสมัยอีกมากมาย


ศิลปิน : จรูญ ไชยจิตต์, สาตรา วรรธนะหทัย, สมพงษ์ สารทรัพย์, โอฬาร เนตรหาญ, ทนงศักดิ์ ปากหวาน, วรวิทย์ แสงทอง, ผณิศวร ไชยรัตน์, เสกสรร มะโนวัง, อภิสิทธิ์ มณีธร, เยาวพา ปงรังษี, ผูกพัน ไชยรัตน์, นฤมล มะโนวัง  


ทุ่งนา เรียวกัง คาเฟ่

  • 16 ธันวาคม 2566 : เปิดเทศกาล
  • 3 กุมภาพันธ์ 2567 : เวิร์คช็อปของคนในชุมชนและจัดแสดง
  • 12 กุมภาพัน 2567 : เปิดนิทรรศการผลงานประติมากรรม
  • 23 มีนาคม 2567 เปิดนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย

Artists

Venues

  • ทุ่งนา เรียวกัง, เรียวกังอาร์ตเซนเตอร์ ซอยโยธาธิการ หมู่ 4 ตำบลบัวสลี อำเภอแม่ลาว
  • Open every day at 10:00-17:00
  • https://www.facebook.com/RyokanCafe
  • -
  • 081 868 3010

Entrance Fee :

  • -

Access :

-