Nipan Oranniwesna

Bangkok

เกิดที่กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2505 พำนักและทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ
___

นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์ มักทำงานกับประเด็นทางสังคมและการค้นคว้าทางประวัติศาสตร์ ผ่านทางผลงานศิลปะที่มุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์และพื้นที่ ทั้งในแง่กายภาพและเนื้อหาเชิงแนวความคิด สื่อในผลงานของนิพันธ์นั้น มีตั้งแต่งานจิตรกรรม ประติมากรรม สื่อผสม ผลงานจัดวางในพื้นที่เฉพาะ ภาพถ่าย และงานวิดีโอ  มุ่งที่จะสำรวจลึกลงไปในความทรงจำส่วนตัวและความทรงจำร่วม การต่อรองกับพื้นที่ ความคิดต่อแผนที่ รวมถึงประเด็นแวดล้อมที่เกี่ยวข้องกับความเป็นภูมิกายาของชาติและรัฐ  ผลงานของเขามักจะสะท้อนความคิดเรื่องถิ่นที่อยู่ อัตลักษณ์ และการโยกย้าย และให้ความสำคัญกับผัสสะของผู้ชม และพื้นที่ระหว่างผู้ชมกับงานศิลปะ ผลงานของนิพันธ์ ได้ไปจัดแสดงในนิทรรศการสำคัญๆ ทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น The 12th Gwangju Biennale: Imagined Borders (พ.ศ. 2561), Kenpoku Art (พ.ศ. 2559), Setouchi Triennale, Asia Art Platform (พ.ศ. 2556), Singapore Biennale: If The World Change (พ.ศ. 2556), The 18th Biennale of Sydney: all our relations (พ.ศ. 2555) นิพันธ์ได้รับคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยจัดแสดงผลงานในศาลาไทย ในเทศกาลศิลปะนานาชาติ เวนิส เบียนนาเล่ ครั้งที่ 52 ในปี พ.ศ. 2550