เชียงราย ครีเอทีฟ ซิตี้ เซ็นเตอร์

จากเดิมพื้นที่แห่งนี้เปิดทำการเป็นศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นเชียงราย (OTOP) ต่อมาได้เปลี่ยนเป็น เชียงราย ครีเอทีฟ ซิตี้ เซ็นเตอร์ (Chiang Rai Creative City Center) เพื่อเป็นการตอบรับนโยบายของจังหวัดเชียงราย และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในการขับเคลื่อนเมืองสร้างสรรค์ด้านการออกแบบ (Chiang Rai Creative City of Design) ที่มีเป้าหมายสูงสุดเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชนและประชาชนชาวเชียงรายอย่างยั่งยืน
____
พื้นที่แห่งนี้อยู่ภายใต้การดูแลของ สำนักการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย โดยบูรณาการความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
____
องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายได้เล็งเห็นว่าควรจะมีพื้นที่ส่วนกลางเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนทุกเพศทุกวัยได้มีพื้นที่ในการนำเสนอความคิดใหม่ ๆ ทั้งด้านการจัดกิจกรรม หรือนำเสนอนวัตกรรมใหม่ ๆ ของจังหวัดเชียงราย ซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายพร้อมให้ความร่วมมือและการสนับสนับสนุนอย่างเต็มที่
____
เครดิตภาพ : ขวัญ อัตถาวุธ