โรงเรียนบ้านแม่มะ

โรงเรียนบ้านแม่มะ เป็นโรงเรียนระดับประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 3 สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2503 ตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านแม่มะ หมู่ที่ 1 ตำบลศรีดอนมูล อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย โดยปัจจุบันโรงเรียนบ้านแม่มะเป็นโรงเรียนที่ถูกยุบรวม เนื่องจากจำนวนนักเรียนลดลง จึงทำให้นักเรียนต้องย้ายไปศึกษาที่โรงเรียนประจำตำบลตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ปัจจุบันพื้นที่ถูกใช้งานโดยโรงเรียนวัดไชยสถานวิทยา สำหรับทำการเรียนการสอนในวันพฤหัสบดีและกิจกรรมวิปัสสนา
____
ศิลปิน : อภิชาติพงศ์​ วีระเศรษฐกุล
____
เครดิตภาพ : กิตติภัทรา ตัณฑิกุล