“Point of No Concern: return to the rhizomatic state”

ภัณฑารักษ์ : อนุสรณ์ ธัญญะปาลิต และอธิคม มุกดาประกร  

ศิลปิน: สหพล ชูตินันท์, กอบพงษ์ ขันทพันธ์, ภูวมินทร์ อินดี, นนทนันทร์ อินทรจักร์, ลลิตา สิงห์คําปุก, เหล้ากบฏเงี้ยว, อนุรักษ์ ธัญญะปาลิต

        เส้นทางโบราณของพ่อค้าวัวต่างซึ่งเรียงร้อยเครือข่ายชุมชนเป็นอาณาเขตที่เราระบุเรียกรวมๆ ว่าล้านนา อนุสรณ์ ได้ริเริ่มโครงการชักชวนผู้คนที่มีถิ่นฐานบนเส้นทางนี้ในปัจจุบัน มาถ่ายทอดเรื่องราวของพื้นที่ ประวัติศาสตร์บอกเล่า และความทรงจำของตน ทั้งด้วยภาพ เสียง ประสบการณ์ปฏิสัมพันธ์ และสุรา ในนิทรรศการในร้านหนังสือเก่า กลางเมืองเชียงราย ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องราวของยุคสมัยใหม่ แต่ก็ไม่ขาดออกจากรากทางประวัติศาสตร์ที่กักขังตัวตนของคนเหล่านี้ไว้ ให้สิ่งแวดล้อมของวิถีชีวิตถูกแบ่งแยกออกไปเป็นของผู้อื่น นอกจากนี้ ใหม่เอี่ยม ก็ยังได้เปิดพื้นที่ให้อาคันตุกะเข้าพำนักและสร้างบทสนทนากับเรื่องราวเหล่านี้ ทั้งด้วยศิลปะ การเสวนา และอื่นๆ เพื่อร่วมขยายความให้แนวร่วมการกระจายอำนาจทางวัฒนธรรมเพิ่มเติม ตลอดช่วง 2 เดือนของนิทรรศการด้วย

ร้านหนังสือเวียงทองเก่า (ตรงข้ามกาดหลวงฝั่งร้านขายผ้า) ถนนไตรรัตน์ ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย


  • 8 ธันวาคม 2566 – 5 กุมภาพันธ์ 2567
  • งานเปิดนิทรรศการ กิจกรรมเสวนา ฯลฯ จะแจ้งให้ทราบในภายหลัง

Artists

Venues

  • ร้านหนังสือเวียงทองเก่า (ตรงข้ามกาดหลวงฝั่งร้านขายผ้า) ถนนไตรรัตน์ ตำบลเวียง อำเภอเมืองเชียงราย
  • THU - TUE 10:00 - 11:30 and 12:30 - 19:00
  • https://www.facebook.com/MAIIAMchiangmai
  • -
  • -

Entrance Fee :

  • -

Access :

-