Artist Talk, a contemporary art discussion, featuring three internationally renowned artists. December 14, 2023, from 12:30 to 17:00 at Faculty of Painting Sculpture and Graphic Arts, Silpakorn University, Wang Tha Phra.

การเสวนาครั้งนี้จัดขึ้นเนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี คณะจิตรกรรม ประติมากรรมและภาพพิมพ์ 80 ปี มหาวิทยาลัยศิลปากร ศิลปินที่จะมาร่วมบรรยายทั้ง 3 ท่าน ได้แก่ Ernesto Neto จาก ริโอ เดอ จาเนโร หัวข้อ “𝑷𝒂𝒓𝒂𝒊́𝒔𝒐 𝒆́ 𝒂 𝒗𝒊𝒅𝒂/ 𝑷𝒂𝒓𝒂𝒅𝒊𝒔𝒆 𝒊𝒔 𝒍𝒊𝒇𝒆”ศิลปินผู้เป็นที่รู้จักจากผลงานประติมากรรมขนาดใหญ่ รูปทรงอันน่าสนใจ ทำจากวัสดุธรรมชาติที่หลากหลาย ผลงานของเขาให้ความสำคัญกับประสบการณ์ทางประสาทสัมผัสของผู้ชม โดยสำรวจสิ่งมีชีวิต สิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น โลกธรรมชาติ จิตวิญญาณ และสังคม นอกจากนี้ผลงานของเขายังอยู่ในชุดสะสมของพิพิธภัณฑ์นานาชาติทั่วโลกอีกด้วย Haegue Yang จากโซล/เบอร์ลินหัวข้อ “𝑳𝙚𝒂𝙥 𝙔𝒆𝙖𝒓”ยาง เป็นศิลปินที่ใช้เทคนิคงานฝีมือและวัสดุที่หลากหลาย โดยแฝงความหมายทางวัฒนธรรมของวัสดุเหล่านั้นได้อย่างแยบยล ผลงานของเธอสำรวจประเด็นทางสังคมที่หลากหลาย โดยเชื่อมโยงประวัติศาสตร์และประเพณีที่มีความแตกต่างกัน เธอได้รับรางวัลมากมาย และจัดแสดงมาแล้วทั่วโลก สาครินทร์ เครืออ่อน (Sakarin Krue-on) จากประเทศไทยหัวข้อ “𝑹𝒆𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕𝒓𝒖𝒄𝒕”อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปไทย คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร ผลงานของสาครินทร์เต็มไปด้วยกลิ่นอายของ “ศิลปะไทยประเพณี” […]

game.m

2023.11.28

สศร. ร่วมหารือ จ.เชียงราย และเครือข่ายในพื้นที่ เตรียมพร้อมการจัดงาน รองรับศิลปินและนักท่องเที่ยวมาเยือนช่วง Thailand Biennale. Chiang Rai 2023

วันพุธที่ 22 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร) พร้อมด้วยผู้บริหาร สศร นางสาวกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ นายอังกฤษ อัจฉริยโสภณ นางสาว มนุพร เหลืองอร่าม ทีมภัณฑารักษ์งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chaing Rai 2023 ร่วมประชุมหารือกับ นายพุฒิพงศ์ ศิริมาตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นางสุภาพรรณ หมั่นเจริญ นายวราดิศร อ่อนนุช นางภัทราวดี สุทธิธนกูล รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย นายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย นางสาวนันทวรรณ กันติ ประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงราย นายสุวิทย์ ใจป้อม นายกสมาคมขัวศิลปะ พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการฯ เพื่อวางแผนดำเนินงานและรองรับการจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 อาทิ […]

game.m

2023.03.24

สศร. ร่วมหารือมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เตรียมพร้อมสนับสนุนศิลปินสร้างสรรค์ผลงานและจัดแสดงงานศิลปะในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Chiang Rai 2023

วันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 เวลา 09.30 น นายประสพ เรียงเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สศร. และนายพิสันต์ จันทร์ศิลป์ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงรายและคณะ ร่วมประชุมหารือกับ ดร. ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ และ ผศ. ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง อาจารย์ประจำสำนักวิชาศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ณ ห้องประชุมศูนย์บริการวิชาการ อาคารพลเอกสำเภา ชูศรี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง เพื่อหารือการจัดทำข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) รวมทั้งซักซ้อมความเข้าใจเตรียมพร้อมประสานงาน สนับสนุนศิลปินสร้างสรรค์ผลงาน และจัดแสดงงานศิลปะในงานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale Chiang Rai 2023 ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่าง 9 ธันวาคม 2566 ถึง 30 เมษายน 2567

game.m

2023.03.24

ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์และศิลปิน ลงพื้นในอำเภอเมือง และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงรายเพื่อสำรวจพื้นที่ในการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 มีนาคม 2566 คุณกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ คุณมนุพร เหลืองอร่าม และคุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์ พร้อมด้วยข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และศิลปิน ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในพื้นที่อำเภอเมือง และอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ได้แก่

game.m

2023.03.23

ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์และศิลปิน เตรียมความพร้อมลงพื้นที่ เร่งขับเคลื่อนการจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันพุธที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 คุณกฤติยา กาวีวงศ์ ผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ คุณมนุพร เหลืองอร่าม และคุณอังกฤษ อัจฉริยโสภณ ภัณฑารักษ์ การจัดมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 พร้อมด้วยนางสาวณัฏฐิกา ณ ระนอง หัวหน้ากลุ่มบริหารจัดการหอศิลป์ ศูนย์หอศิลป์ ข้าราชการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงราย และศิลปิน ร่วมสำรวจพื้นที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ในพื้นที่จังหวัดเชียงราย ได้แก่

yosapattrk

2023.02.23

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับคณะภัณฑารักษ์ และศิลปิน ลงพื้นที่เก็บข้อมูลเตรียมจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023

วันอังคารที่ 31 มกราคม 2566 สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย คณะผู้อำนวยการฝ่ายศิลป์ ภัณฑารักษ์ และศิลปินทั้งไทยและต่างชาติจำนวน 5 คน ได้ร่วมลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงราย เฟ้นหาวัสดุท้องถิ่นที่เหมาะสมในการสร้างงาน และปรึกษาหารือกับผู้เชี่ยวชาญและศิลปินในจังหวัดเชียงราย เพื่อเตรียมความพร้อมการสร้างสรรค์งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 โดยคณะได้เข้าชมและศึกษาเกี่ยวกับดนตรีพื้นบ้านของครูสมนึก สุขวรรณ์ และวง ซึ่งได้แสดงในงานดอกไม้งาม ณ สวนดอกไม้เรือนประทับรัชกาลที่ ๙ อำเภอเชียงแสน ทะเลสาบเชียงแสน ตลอดจนศึกษาดูงานที่โรงงานสลักหินของอ.นริศ รัตนวิมล ณ อำเภอแม่สาย และสำรวจไม้ไผ่ท้องถิ่นของเชียงราย รวมทั้งศึกษาเทคนิคการใช้ไม้ไผ่ในการก่อสร้างต่าง ๆ ของชุมชน

game.m

2023.01.31