Ubatsat

Chiang Mai

เกิดที่เชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2523 พำนักและทำงานอยู่ที่เชียงใหม่

___

อุบัติสัตย์ เป็นศิลปินที่ลึกซึ้งและนักเคลื่อนไหวทางสังคมที่คิดไตร่ตรอง งานของเขามักจะอ้างถึงปัจจัยหลายอย่าง เช่น เวลา บริบท และเงื่อนไข ด้วยความตั้งใจที่จะสื่อสารและสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับชีวิตและผู้คน แม้จะอยู่ภายใต้แรงกดดันหรืออยู่ในภาวะวิกฤตใดๆ เขาทํางานกับสื่อที่หลากหลายและเขาได้สร้างแพลตฟอร์มหรือสถานการณ์ทางศิลปะที่ช่วยให้เกิดการทํางานร่วมกันกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ งานของเขาส่วนใหญ่เป็นงานวิจัย การเยี่ยมชมโดยการกำหนดขอบเขต และศิลปะเฉพาะที่ เขาได้สร้างสรรค์ภาพวาดกึ่งนามธรรม ขยายไปสู่ประติมากรรม การพิมพ์ และงานศิลปะเฉพาะที่ นอกจากนี้ เขาได้ดูแลคัดเลือก และจัดกิจกรรมศิลปะสําหรับศิลปินมากมายจากรุ่นสู่รุ่น รวมทั้งประเภทงานศิลปะต่างๆ เขาสนับสนุนการมีส่วนร่วมของชุมชน โดยการส่งเสริมการผลิตงานศิลปะ และการทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ เขาสนับสนุนแนวคิดที่ว่าสังคมที่น่าพึงปรารถนานั้นเกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน