Navin Rawanchaikul

Fukuoka / Chiang Mai

เกิดที่เชียงใหม่ เมื่อปี พ.ศ. 2514 พำนักและทำงานอยู่ที่ฟูกูโอกะและเชียงใหม่
___

นาวิน ลาวัลย์ชัยกุล สนใจแสวงหาแนวทางเชื่อมโยงศิลปะกับชีวิตประจำวัน ผลงานชิ้นสำคัญของเขาคือ Places of Rebirth (พ.ศ. 2552) ได้รับแรงบันดาลใจจากการเดินทางของศิลปินกลับไปยังบ้านเกิดของครอบครัว เป็นภูมิภาคของอินเดียที่กลายมาเป็นปากีสถานในปี พ.ศ. 2490 เมื่อเขากลับมาประเทศไทย ศิลปินได้สัมภาษณ์ผู้อพยพชาวอินเดียรุ่นพ่อแม่ของเขาซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในเชียงใหม่ พยายามที่จะเข้าใจการเดินทางมายังประเทศไทยและขั้นตอนการสร้างบ้านใหม่ที่นั่น เรื่องราวของพวกเขาแสดงให้เห็นว่าโลกาภิวัตน์นำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง สร้างพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ใหม่อย่างต่อเนื่อง ส่งผลกระทบต่อผู้คนที่อาศัยอยู่ในสถานที่เหล่านั้นอย่างไร และมักทำให้แนวคิดเรื่องบ้านแยกตัวออกจากตำแหน่งที่แน่นอน งานศิลปะของนาวินมักบรรยายถึงช่วงเวลาวัยเด็กที่ซับซ้อนของเขา ตั้งแต่เติบโตในประเทศไทยและถูกมองว่าเป็นคนนอก ไปจนถึงการทำความเข้าใจกับเชื้อสายอินเดียและใช้เป็นแรงจูงใจในการสร้างสรรค์งานศิลปะ