Korakrit Arunanondchai

Bangkok and New York

เกิดที่กรุงเทพฯ เมื่อปี พ.ศ. 2529 พำนักและทำงานอยู่ที่กรุงเทพฯ และนิวยอร์ก

___

กรกฤต อรุณานนท์ชัย เป็นศิลปินที่ทำงานหลากหลายด้านทั้งงานจิตรกรรม ภาพถ่าย ประติมากรรม ศิลปะจัดวาง ไปจนถึงวิดีโออาร์ต ศิลปินใช้ทักษะรอบด้านเล่าเรื่องราวที่แฝงตัวอยู่ในการปลูกถ่ายทางวัฒนธรรมและความเป็นลูกผสม เขาทำงานร่วมกับผู้คนมากมายในการผลิตวิดีโอ การแสดงสด และดนตรีสะท้อนการทำงานแนวทางสหวิทยาการของเขา กรกฤตจบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านภาพพิมพ์และจิตรกรรม (BFA) จาก Rhode Island School of Design ในปี พ.ศ. 2552 และปริญญาโทสาขาวิจิตรศิลป์ (MFA) จากมหาวิทยาลัย Columbia University ในปี พ.ศ. 2555 ปัจจุบันเขาอาศัยและทำงานระหว่างนิวยอร์กและกรุงเทพฯ