Ho Tzu Nyen

Singapore

เกิดที่สิงคโปร์ เมื่อปี พ.ศ. 2519 พำนักและทำงานอยู่ที่สิงคโปร์
___

ผลงานของ โฮ ซู เงียนเต็มไปด้วยการอ้างอิงทางวัฒนธรรมตะวันออกและตะวันตก ตั้งแต่ประวัติศาสตร์ศิลปะไปจนถึงละครเวที ภาพยนตร์ ดนตรี ไปจนถึงปรัชญา ผลงานของ โฮ ซู เงียน ผสมผสานเรื่องเล่าตำนานและข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เพื่อระดมความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ที่แตกต่างกัน ผ่านงานเขียน และการถ่ายทอดของมัน สาระสำคัญของงานเขาคือการตรวจสอบระยะยาวเกี่ยวกับอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมส่วนใหญ่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งเป็นภูมิภาคที่มีหลายแง่มุมทั้งในแง่ของภาษา ศาสนา วัฒนธรรม และอิทธิพล ซึ่งเป็นไปไม่ได้ที่จะลดให้เหลือเพียงพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่เรียบง่ายหรือ ประวัติศาสตร์ขั้นพื้นฐาน ข้อสังเกตเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของภูมิภาคนี้สะท้อนให้เห็นในชิ้นงานของเขาซึ่งสานระบบความรู้ เรื่องเล่า และการเป็นตัวแทนต่างๆ เข้าด้วยกัน จากการวิจัยเชิงสารคดีไปจนถึงแฟนตาซี งานของเขาผสมผสานภาพจดหมายเหตุ แอนิเมชัน และภาพยนตร์ในการจัดวางที่มักจะชวนดื่มด่ำและมีลักษณะเป็นการแสดง
___

โฮ ซู เงียน เข้าร่วมแสดงในมหกรรมศิลปะนานาชาติ เช่น Singapore Pavilion, Venice Biennale (พ.ศ. 2554), Gwangju Biennale (พ.ศ. 2561, 2564) และ Sharjah Biennial ครั้งที่ 14 (พ.ศ. 2562) ภาพยนตร์ของเขาได้รับการฉายในเทศกาลภาพยนต์นานาชาติทั่วโลก
___

Photo : Paris Tavitian