Cheng Xinhao

Kunming

เกิดที่มณฑลยูนนาน เมื่อปี พ.ศ. 2528 พำนักและทำงานอยู่ที่คุนหมิง

___

เฉิง ซินเฮ่า เกิดปี พ.ศ. 2528 ในมณฑลยูนนาน ปัจจุบันอาศัยและทำงานในคุนหมิง เขาได้รับปริญญาเอกสาขาเคมีจากมหาวิทยาลัยปักกิ่งในปี พ.ศ. 2556 งานของเฉิงจะเป็นการศึกษาภาคสนามระยะยาวโดยมีศูนย์กลางอยู่ที่บ้านเกิดของเขาในมณฑลยูนนาน นำเสนอผ่านงานวิดีโอ งานจัดวาง งานภาพถ่ายและชุดคำเขาตรวจสอบความสัมพันธ์ของการพ้องประสานระหว่างตรรกะ การอภิปราย ความรู้และส่วนที่ธรรมชาติสังคมและประวัติศาสตร์ทำงานร่วมกัน โครงการระยะยาวของเขา ได้แก่ Strange Terrains (ปี พ.ศ. 2556 เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ Mang ที่อาศัยในเขตชายแดนเวียดนามและจีน) To the Ocean (ปี พ.ศ. 2561 เกี่ยวกับทางรถไฟสายยูนนาน-เวียดนาม) และ Tales about the South of Clouds (ปี พ.ศ. 2564 เกี่ยวกับวรรณกรรมมุขปาฐะดั้งเดิมในยูนนาน)