ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน

ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ก่อตั้งโดย ว.วชิรเมธี หรือพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี เมื่อวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552 ตั้งอยู่ที่ตำบลห้วยสัก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย บนเนื้อที่ 190 ไร่ คำว่า “ไร่เชิญตะวัน” หมายถึง “สถานแห่งการเชิญธรรมะ ซึ่งเป็นดั่งดวงตะวัน เข้ามาสู่ชีวิตจิตใจ” นอกจากเป็นศูนย์กลางในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้ว ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ยังเป็นที่ตั้งของ สำนักงานมูลนิธิวิมุตตยาลัย สถาบันวิมุตตยาลัย มหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ (สถาบันการศึกษาทางเลือกเพื่อการพัฒนาตามปรัชญาพุทธเศรษฐศาสตร์)
____
ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ กิจกรรมส่งเสริมการศึกษา เช่น การให้ทุนการศึกษาแก่พระภิกษุสามเณรและเยาวชนทั่วไป การจัดตั้งโรงเรียนพระปริยัติธรรม และก่อตั้งมหาวิชชาลัยพุทธเศรษฐศาสตร์ กิจกรรมการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เช่น การเทศน์ การสอน การบรรยาย การผลิตสื่อต่าง ๆ กิจกรรมพัฒนาสังคม เช่น โครงการธรรมะในเมือง โครงการวนยาตราเยือนป่าต้นน้ำ โครงการ BoonBox ส่งบุญจากใจส่งอาหารไปถึงบ้าน สร้างค่านิยมแห่งสันติภาพ เช่น การสอนสมาธิภาวนา และการทำงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ลี้ภัย
____
ศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับผู้สนใจพระพุทธศาสนา ศิลปะ และการพัฒนาสังคม เป็นแหล่งเรียนรู้และปฏิบัติธรรมที่เปิดกว้างแก่ผู้แสวงหาความสันติและความเจริญงอกงามทั้งแก่ตนเองและสังคม เป็นสถานที่ที่มีความสำคัญทั้งในด้านศาสนาและสังคม เป็นแหล่งเผยแพร่พระพุทธศาสนาสู่ประชาคมโลก ส่งเสริมการศึกษา พัฒนาสังคม และสร้างสันติภาพ
____
ศูนย์ข้อมูลไร่เชิญตะวัน เป็นห้องแสดงประวัติของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ความเป็นมา และพันธกิจด้านต่าง ๆ ของศูนย์วิปัสสนาสากลไร่เชิญตะวัน ตั้งอยู่ห้องแรกของแนวอาคารยาว ซึ่งด้านหน้าทางเดินเรียกว่าระเบียงบุญ เชื่อมไปถึงสุญญาตาคาร โดยจะถูกปรับมาใช้เป็นศาลาในการแสดงงานของกลุ่มศิลปินแม่ญิงอาร์ตติสคอลเลคทีฟด้วย____
สิริวัฒน์ภัตตาคาร เป็นอาคารโรงอาหาร บรรยากาศไม้เก่า ที่ใช้การตอกเข้าลิ่มแบบล้านนาโบราณผสมเซน เรียบ งาม ง่าย ธรรมดา เข้ากับบรรยากาศด้านหน้าที่มีคลองดอกบัววิคตอเรียหรือบัวกระด้งอยู่ระหว่างอาคารกับสวนไผ่ที่ร่มรื่น

____

วิหารดิน

____
ศิลปิน : อริญชย์ รุ่งแจ้ง, ชาตะ ใหม่วงค์, กรกต อารมย์ดี, สนิทัศน์ ประดิษฐ์ทัศนีย์, ทรงเดช ทิพย์ทอง, เซน เท

____

Pavilions :
“Silent Cry from the Borderlands” โดย แม่ญิงอาร์ตติสคอลเลคทีฟ
“Beyond Boundaries” โดย Korean Pavilion
____
Collateral Event :
“เปิดโลก เปิดสุนทรียะ ในพุทธศิลป์” โดย พระผล คูเวียงหวาย
___
เครดิตภาพ : ชนินทร์ ผาสุริวงษ์, พจวรรณ พันธ์จินดา, ไร่เชิญตะวัน