หอนิทรรศการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

หอนิทรรศการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ตั้งอยู่ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย แต่เดิมมีชื่อเรียกว่า “ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม” ประกอบด้วยสำนักงานและอาคารหอนิทรรศการ เพื่อจัดนิทรรศการหมุนเวียน โดยมีที่มาจากความพยายามร่วมกับศิลปินชาวเชียงรายในการจัดให้มีหอศิลป์เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงราย จึงได้มีการจัดสร้างอาคารขึ้นหลังหนึ่งให้เป็น “หอนิทรรศการ” สำหรับจัดนิทรรศการหมุนเวียนตลอดทั้งปี
____
หอนิทรรศการ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เคยเป็นสถานที่จัดงานนิทรรศการครั้งสำคัญคือ “ศิลปะสล่าเชียงราย” เมื่อปี พ.ศ. 2542 ในโอกาสครบรอบ 25 ปีของสถาบันราชภัฏเชียงราย ต่อมาในปี พ.ศ. 2547 ได้มีการสร้างอาคารเพิ่มคือ พิพิธภัณฑ์ศิลปะเชียงราย (Chiang Rai Art Museum) เพื่อเป็นแหล่งสะสมและจัดแสดงผลงานศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินในท้องถิ่น ถือเป็นหอศิลป์แห่งแรกของจังหวัดเชียงราย
____
เครดิตภาพ: ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง