ปฐมาคารนุสรณ์ 2542 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2542 เดิมคือกลุ่มอาคารส่วนหน้า จำนวน 12 หลัง เพื่อใช้เป็นที่ทำการของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงในระยะแรก ต่อมาปี พ.ศ. 2555 มหาวิทยาลัยได้มีการจัดพิธีอำลาอาคารส่วนหน้า และรื้อถอนอาคาคารจำนวน 11 หลัง เพื่อสร้างกลุ่มอาคารใหม่ (M-Square) และเหลือไว้ 1 หลัง คืออาคารปฐมาคารนุสรณ์แห่งนี้ เพื่อเป็นอนุสรณ์ของกลุ่มอาคารหลังแรกของมหาวิทยาลัย
____
ปัจจุบันได้ทำการปรับปรุงสถานที่ให้เป็นพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการศิลปะ โดยได้นำผลงานศิลปะของนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดแสดงในรูปแบบนิทรรศการศิลปะแบบหมุนเวียน เพื่อเผยแพร่ผลงานสร้างสรรค์จากการเรียนการสอนของหลักสูตรให้เป็นที่รู้จักต่อสาธารณะ
____
เครดิตภาพ : ศตวรรษ หน่อแก้ว