พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง จัดตั้งโดยมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ในปี พ.ศ. 2547 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษา ค้นคว้า และวิจัยศิลปวัฒนธรรมแถบอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงในลักษณะพิพิธภัณฑสถานที่มีมาตรฐาน เป็นแหล่งค้นคว้า บริการวิชาการ และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมสู่สังคม
____

การจัดแสดงของพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง แบ่งเป็น 4 ส่วน ได้แก่ นิทรรศการภายนอก ห้อง Cultural Innovation Hub นิทรรศการหมุนเวียน และนิทรรศการภายใน ไฮไลท์สำคัญของพิพิธภัณฑ์คือ

1. พระนามาภิไธย สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บนจานเซรามิก
2. การลอดซุ้มประตูโขงจำลองเพื่อความเป็นสิริมงคลตามความเชื่อของชาวล้านนา
3. ห้องวิหาร สักการะพระธาตุจำลอง 12 องค์จาก 4 ประเทศในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงตอนบน ถ่ายภาพร่วมกับตุงมงคล ย้อนอดีตไปกับภาพถ่ายและวัตถุทางวัฒนธรรม และมองกลุ่มดาวบนท้องฟ้าในเวลากลางวัน
4. ตุงดินน้ำลมไฟที่ระลึกงาน “เมือบ้านดำนางแล ครบ 100 วัน ถวัลย์ ดัชนี”
5. วัตถุทางวัฒนธรรมซึ่งปัจจุบันอาจมีให้พบเห็นได้ไม่มาก เช่น เรือหาปลาในลุ่มน้ำโขงที่ขุดจากต้นไม้ทั้งต้น คุตีข้าวขนาดใหญ่สานด้วยไม้ ปราสาทธรรมาสน์ นัตพม่า เหรียญที่ระลึกชาวเขา ช้อนรองเท้างาช้าง ฯลฯ

พิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง ตั้งอยู่ที่อาคาร D2 ภายในมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ตำบลท่าสุด อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย
____
ศิลปิน : โบดี วิดจายา, อุบัติสัตย์, วิชญ์ พิมพ์กาญจนพงศ์

____
Photo : ดร.พลวัฒ ประพัฒน์ทอง