ศูนย์ดิจิทัลชุมชนตำบลเวียง สามเหลี่ยมทองคำ

ศูนย์ดิจิทัลชุมชน ตำบลเวียง อำเภอเชียงแสน ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ตรงบริเวณลานกิจกรรมสามเหลี่ยมทองคำ ศูนย์นี้ก่อตั้งขึ้นตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ.2561-2580) หรือ Thailand 4.0 สังกัดกระทรวงดิจิตัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ศูนย์แห่งนี้อยู่ในการดูแลของเทศบาลตำบลเวียงเชียงแสน ร่วมกับโครงการยกระดับศูนย์การเรียนรู้ ICT ชุมชนสู่ศูนย์ดิจิทัลชุมชน เทศบาลตำบลเวียง ซึ่งมีประชากรทั้งหมด 7,900 กว่าคน 4,196 ครัวเรือน
____
ศูนย์ดิจิทัลชุมชนทำหน้าที่เป็นสื่อกลางระหว่างภาครัฐและประชาชนในการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ ส่งเสริมการเรียนรู้ตามอัธยาศัย และส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน อันจะส่งผลให้เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล สร้างสังคมคุณภาพ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน ภายในประกอบไปด้วยห้องประชุมสำหรับชุมชนได้เข้ามาใช้ประชุม และเครื่องคอมพิวเตอร์​ เครื่องพริ้นท์เตอร์ ฯลฯ เพื่ออำนวยความสะดวกให้เยาวชนและ ประชาชนที่อาศัยอยู่ภายในตำบลเวียง ตำบลใกล้เคียง และนักท่องเที่ยวทั่วไปทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ และเป็นศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ของนักเรียนนักศึกษา อีกทั้งยังเป็นการเชื่อมโยงการค้าชายแดนระหว่าง ไทย จีน ลาว และเมียนมาในอนาคต
____
ศิลปิน : Hsu Chia-Wei
____
Photo credit: Chanin Phasuriwong