ห้องสมุดรถไฟเชียงราย

รถไฟมาถึงเชียงรายแล้ว โดยให้บริการในรูปแบบห้องสมุดรถไฟแห่งแรกของจังหวัดเชียงราย ดำเนินการจัดตั้งโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2553 เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ศึกษาค้นคว้าของนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไป เป็นการส่งเสริมให้รักการอ่าน และรู้จักใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการประยุกต์ดัดแปลงโบกี้รถไฟ และนำหนังสือในหมวดหมู่ต่าง ๆ เช่น ประวัติศาสตร์ วรรณกรรม ปรัชญา ศาสนา การพัฒนาทักษะ ภาษา สังคมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี จัดเรียงอย่างเป็นระบบระเบียบไว้ในโบกี้ต่างๆ
____
ปัจจุบันห้องสมุดรถไฟ ตั้งอยู่ตรงข้ามโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ใกล้สนามกีฬากลางจังหวัดเชียงราย
____
ศิลปิน : Poklong Anading
____
เครดิตภาพ : ห้องสมุดรถไฟ อุทยานการเรียนรู้เชียงราย