โครงการพัฒนาดอยตุง (พื้นที่ทรงงาน) อันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลแม่ฟ้าหลวง อำเภอแม่ฟ้าหลวง เชียงราย 57240