โกดังช้าง (โกดังห้วยเกี๋ยง)

โกดังคลังสินค้าห้วยเกี๋ยง (โดมลูกกอล์ฟ) อยู่ห่างจากอำเภอเชียงแสน 2.5 กิโลเมตร มีพื้นที่รวมประมาณ 47 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา ประกอบด้วยคลังสินค้า จำนวน 4 คลัง (คลังแบบปิด 3 คลัง และคลังแบบเปิด 1 คลัง) และอาคารสำนักงานซึ่งเป็นเอกลักษณ์เด่นชัดมีลักษณะเป็นโดมลูกกอล์ฟ 1 หลัง โดยแต่เดิมนั้นเป็นสถานที่พักสินค้าชั่วคราวระหว่างการตรวจสอบและดำเนินการนำเข้า-ส่งออก ภายใต้ขอบเขตการควบคุมของกรมศุลกากร ภายหลังได้เปลี่ยนแปลงนโยบายมาเป็นพื้นที่ให้เช่าใช้บริการได้จากบุคคลทั่วไป
____
สำหรับ Thailand Biennale, Chiang Rai 2023 ได้เปิดโกดังคลังสินค้าห้วยเกี๋ยงแบบปิด 1 หลัง ปรับปรุงพื้นที่และจัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกให้เป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะร่วมสมัยหลากหลายรูปแบบที่สร้างสรรค์จากศิลปินที่ได้รับคัดเลือกมาจัดแสดงงาน โดยมีขนาดพื้นที่ภายในรวม 1,200 ตารางเมตร (ขนาด 20 x 60 x 6 เมตร) พื้นที่ภายนอก และคลังสินค้าแบบปิด รวมพื้นที่ 16,500 ตารางเมตร
____
สำหรับการเปิดพื้นที่โกดังคลังสินค้าห้วยเกี๋ยง นอกจากการจัดสรรพื้นที่เพื่อจัดแสดงผลงานศิลปะแล้ว ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุนการเชื่อมโยงไปสู่วิสาหกิจชุมชนให้เกิดการจัดจำหน่ายสินค้าที่สะท้อนอัตลักษณ์เฉพาะตัวของพื้นถิ่นจังหวัดเชียงรายบริเวณรอบพื้นที่โกดัง อันเป็นแนวทางความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะผลักดันให้เกิด “เศรษฐกิจหมุนเวียน” คือการนำพลังแห่งความสร้างสรรค์มาผลักดันเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดการหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องจากการจัดงาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023
____
ศิลปิน : เฉิน ซินเฮ่า, โฮ ซู เงียน, นิพันธ์ โอฬารนิเวศน์, พาโบล บาร์โธโลมิว, สว่างวงศ์ ยองห้วย, เชียว ซ่ง, วันทนีย์ ศิริพัฒนานันทกูร