เปิดโลก เปิดความคิด เปิดใจ Open World Open concept Open mind

  • 28 มกราคม 2567
  • 9.00-12.00 น.
  • Sridonmoon Art Space ศรีดอนมูล อาร์ต สเปซ เชียงแสน จังหวัดเชียงราย
  • Free

กิจกรรมการศึกษา ครั้งที่ 5
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
เรื่อง เปิดโลก เปิดความคิด เปิดใจ Open World Open concept Open mind
วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ Sridonmoon Art Space ศรีดอนมูล อาร์ต สเปซ เชียงแสน  จังหวัดเชียงราย

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ร่วมกับ ศรีดอนมูล อาร์ต สเปซ และมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง  จัดกิจกรรมทางการศึกษา เปิดโลก เปิดความคิด เปิดใจ ในแนวทางการทำงานของ อาจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ศิลปินมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023 ร่วมเสวนาโดย อาจารย์นคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง และรองศาสตราจารย์ ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ผลงานในมหกรรมศิลปะครั้งนี้ของอาจารย์ศรีวรรณได้แสดงจิตรกรรมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากพระมาลัย โปรดสัตว์ในนรกภูมิ โดยได้เชื่อมโยงมิติของโลกปัจจุบันที่มนุษย์ได้เผชิญชะตากรรมเดียวกัน อย่างโรคระบาด ภัยพิบัติ การเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ การก่อการร้าย สงคราม คล้ายดั่งนรก ผลงานชุดนี้ได้จัดแสดงในศรีดอนมูล อาร์ต สเปซ เป็นสถานที่หลักอีกแห่งในการแสดงงานมหกรรมศิลปะในอำเภอเชียงแสน นอกจากนี้สถานที่แห่งนี้ ยังมีการทับซ้อนกันของมิติเวลา นิทาน ตำนาน ศาสนา เมืองเก่าเชียงแสน และชีวิตของศิลปิน

ในเสวนานี้ ศิลปินได้เปิดโลก เปิดความคิด และเปิดใจ ของตนเองทำงานในพื้นที่เมืองเก่าเชียงแสน ดินแดนแห่งความศรัทธา กลุ่มชาติพันธุ์ โลกาภิวัตน์ที่เดินทางมาหาศิลปินทุกวัน เป็นช่องเปิดทางที่ศิลปินทำงานกับชุมชนได้ทุกวัน ทำให้เกิดพื้นที่สร้างสรรค์ และยืนยันว่าศิลปะสามารถเปลี่ยนแปลงสังคมให้ดีขึ้นได้ และสามารถเปลี่ยนแปลงนโยบายรัฐได้

เกี่ยวกับศิลปิน 

ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ 
เกิดที่กรุงเทพ เมื่อปี พ.ศ. 2496 พำนักและทำงานอยู่ที่เชียงราย https://www.thailandbiennale.org/artists/sriwan-janehuttakarnkit/

ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโท สาขาภาพพิมพ์ จากมหาวิทยาลัยศิลปากร เธอใช้ช่วงเวลาส่วนใหญ่ของชีวิตเป็นอาจารย์สอนศิลปะให้กับมหาวิทยาลัยหลายแห่งในประเทศไทย โดยเฉพาะที่กรุงเทพฯ เป็นระยะเวลา 30 ปี หลังจากเกษียณ จึงเดินทางไปพำนั และสร้างงานศิลปะที่อำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย และได้ก่อตั้ง “ศรีดอนมูลอาร์ตสเปซ”

ศรีวรรณ สร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรม ประติมากรรม รวมทั้งผลงานเซรามิก ที่มักจะผสมผสาน ทัศนียภาพและเทคนิคแบบจิตรกรรมไทยประเพณี ร่วมกับการวาดภาพลักษณะร่วมสมัยอย่างเป็นธรรมชาติ ผลงานของเธอเป็นที่รู้จักจากสีสันที่จัดจ้าน รายละเอียดที่ซับซ้อน และองค์ประกอบที่เป็นชั้นๆ ซึ่งสะท้อนถึงความสนใจของเธอในการผสมผสานระหว่างศิลปะ วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ท้องถิ่น เนื้อหาในผลงานสะท้อนถึงความคิดและอารมณ์ความรู้สึกในห้วงเวลานั้น และการพยายามทำความเข้าใจต่อความเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและจิตใจ ตามคำสอนทางพุทธศาสนา และ ธรรมชาติ

กำหนดการกิจกรรมการศึกษา ครั้งที่ 5
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ครั้งที่ 3 ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
เรื่อง เปิดโลก เปิดความคิด เปิดใจ
Open World Open concept Open mind
วันอาทิตย์ ที่ 28 มกราคม 2567 เวลา 9.00-12.00 น.
ณ Sridonmoon Art Space ศรีดอนมูล อาร์ต สเปซ เชียงแสน  จังหวัดเชียงราย
……………………………………………………….

เวลา

09.00 – 09.30 น. ลงทะเบียน ณ Sridonmoon Art Space ศรีดอนมูล อาร์ต สเปซ 

09.30 – 10.00 น. เปิดกิจกรรมทางการศึกษา
โดย ผู้แทนสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม

10.00 – 11.30 น. กิจกรรมทางการศึกษา บรรยาย เปิดโลก เปิดความคิด เปิดใจ 
โดย 1. อาจารย์นคร พงษ์น้อย ผู้อำนวยการอุทยานศิลปวัฒนธรรมแม่ฟ้าหลวง
2. รองศาสตราจารย์ ดร. พลวัฒ ประพัฒน์ทอง หัวหน้าพิพิธภัณฑ์อารยธรรมลุ่มน้ำโขง มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
3. รองศาสตราจารย์ศรีวรรณ เจนหัตถการกิจ ศิลปิน Thailand Biennale, ChiangRai 2023

11.30 – 12.00 น. เปิดเวทีพูดคุย 

12.00 น. รับประทานอาหารร่วมกัน

หมายเหตุ กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แผนที่: https://maps.app.goo.gl/VzPDzZWzX6m78R9d8?g_st=ic