กิจกรรมเปิดพาวิลเลียนพุทธศิลปกรรม มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

  • 18 ธันวาคม 2566
  • เวลา 11.00 - 17.00 น.
  • อาคารปฐมาคารนุสรณ์ 2542 (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • ฟรี

พิธีเปิดนิทรรศการ “ไตรภูมิ จักรวาลพุทธศิลป์” Three Realms : The Universe of Buddhist Art และการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลายคำล้านนา”
18 ธันวาคม 2566 เวลา 11.00 – 17.00 น.

ณ อาคารปฐมาคารนุสรณ์ 2542 (M-Square) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

กำหนดการ

11.00 น. :
พิธีเปิดนิทรรศการ
13.30 – 14.00 น. :
ลงทะเบียน / มอบอุปกรณ์ประกอบกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ 
14.00 – 16.45 น. :
กล่าวต้อนรับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดย อาจารย์วาทิตย์ เสมบุตร   
16.45-17.00 น. :
บรรยายและสาธิตการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ลายคำล้านนา” 
วิทยากร : อาจารย์ทรงเดช ทิพย์ทอง  
ผู้ช่วยวิทยากร : อาจารย์วาทิตย์ เสมบุตร นายยี่ ดวงติ๊บ นายณัฐพงษ์ หาญสุข นายนพพล คัตสงค์ และนายเอกลักษณ์ ปรวกพรมมา 
17.00 น.  :
สรุปองค์ความรู้ที่ได้รับจากกิจกรรม /  กล่าวขอบคุณวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดย อาจารย์วาทิตย์ เสมบุตร
บันทึกภาพร่วมกับวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้เข้าร่วมกิจกรรม เสร็จสิ้นกิจกรรม

แผนที่ตั้งปฐมาคารนุสรณ์ :
https://maps.app.goo.gl/5JBPnCMp8qgvMGHN7

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
ศูนย์บริการวิชาการ โทร. 053 917 897 ต่อ 8035-6
Facebook : Buddhist Art MFU


เกี่ยวกับนิทรรศการ
นิทรรศการ “ไตรภูมิ จักรวาลพุทธศิลป์” Three Realms: The Universe of Buddhist Art จัดแสดงในรูปแบบ Pavilion หรือนิทรรศการศาลาศิลปะ ที่รวบรวมผลงานของอาจารย์ผู้สอนและผู้เรียนหลักสูตรระยะสั้น สาขาวิชาพุทธศิลปกรรม โดยใช้เนื้อหาหลัก “ไตรภูมิวิทยา หรือ จักรวาลพุทธศิลป์” ถ่ายทอดเรื่องราวเป็นผลงานสร้างสรรค์ทางพุทธปรัชญาอันลึกซึ้งสู่สายตาผู้มีใจรักด้านศิลปะทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้ได้มาเยี่ยมชมความงามของพุทธศิลปกรรม
จัดแสดงนิทรรศการ: 9 ธันวาคม 2566 – 28 กุมภาพันธ์ 2567 ทุกวันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 9.00 – 16.00 น.

ดูข้อมูลเพิ่มเติม