ถนนศิลปะ


        กลุ่มศิลปินพาน ชวนนักเรียน นักศึกษา พ่อค้า ประชาชน ตลอดจนหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจและเอกชนในอำเภอพาน มาร่วมเป็นอาสาสมัครสร้างสรรค์ผลงานศิลปะตามฝาผนังอาคาร ร้านค้า รั้ว กำแพง ตลอดจนป้ายคัทเอาท์แบบถาวร ในรูปแบบของ Street Art บนถนนพหลโยธินสายเก่า ตั้งแต่สามแยกชัยมงคลถึงตลาดหกแยก โดยจะเริ่มสร้างสรรค์ผลงานตั้งแต่วันที่ 4 พฤศจิกายน 2566 ต่อเนื่องทุกวันเสาร์ของสัปดาห์ เพื่อเปิดโลกทัศน์งานศิลปะสู่สายตาประชาชน และนักท่องเที่ยว ตลอดจนกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าขาย สร้างรายได้สู่ชุมชน รวมถึงเป็นส่วนร่วมในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวได้รับรู้งาน Thailand Biennale, Chiang Rai 2023


ศิลปิน : พานทอง แสนจันทร์, นพดล ปูธิปิน, บรรจบ ปูธิปิน, พลาธิป ทองอินทร์, สมบูรณ์ สูงขาว, สุทัศน์ พิสุทธิ์สิริไพศาล, ธัญพิสิษฐ์ แสนจันทร์, วีรศักดิ์ เชื้อข้าวซ้อน, ประดิษฐ์ ตั้งสมาธิกุล, วินัด ถิ่นศรี,ขวัญ กันทะบุตร, ผ่องพบ ปวนคำ, ชญานิศ ยอดบุญลือ, นันทกา อ้ายด้วง, ปรเมศวร์ ปาวรรณา, ศุภรดา สุวรรณ์, วิรัลพัชษ์ เต๊อะเริ่ม, อนุชา คำล้น, อนุชา ตาเมืองมูล, อภิชาติ กึมรัมย์


หอศิลปะและวัฒนธรรมอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย PHAN ART & CULTURE CENTER และเส้นทางบนถนนพหลโยธินสายเก่า ตั้งแต่สามแยกชัยมงคลถึงตลาดหกแยก อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

  • 9 ธันวาคม 2566 – 30 เมษายน 2567
  • เปิดนิทรรศการ 25 ธันวาคม 2566

Artists

Venues

  • หอศิลปะและวัฒนธรรมอำเภอพาน ถนนเทศบาล ซอย 2 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน
  • MON-FRI 8:00 - 17:00
  • https://www.facebook.com/PhanArtCulture
  • -
  • -

Entrance Fee :

  • -

Access :

-