อุทยานศิลปะวัฒนธรรมล้านนา (ไร่แม่ฟ้าหลวง)

อุทยานศิลปะวัฒนธรรมล้านนา เดิมชื่อ ไร่แม่ฟ้าหลวง เดิมเป็นสถานที่ทำการของมูลนิธิผลผลิตชาวเขาไทย ในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยนำเยาวชนชาวเขาจากหมู่บ้านห่างไกลมาอยู่รวมกัน มอบทุนพระราชทานเพื่อเล่าเรียน และอบรมเรื่องการอยู่ร่วมกัน เพื่อเรียนรู้การใช้ชีวิตและฝึกงานตามแนวพระราชดำริ ก่อนที่จะแยกย้ายไปประกอบอาชีพ เมื่อโครงการสิ้นสุดลง ไร่แม่ฟ้าหลวง จึงเปลี่ยนเป็น อุทยานศิลปะวัฒนธรรมล้านนา เป็นสถานที่เก็บรักษางานพุทธศิลป์เก่าแก่ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ สถาปัตยกรรมล้านนา และให้ความรู้เกี่ยวกับมรดกทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา