กิจกรรมเปิด Phan pavilion and Street art Phan

  • วันอังคารที่ 26 ธันวาคม 2566
  • เวลา 18.00 น. เป็นต้นไป
  • ณ หอศิลปะและวัฒนธรรมอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย PHAN ART & CULTURE CENTER
  • Free

ร่วมชมภาพยนตร์ประวัติศาสตร์จำรัส พรหมมินทร์ ศิลปินพานผู้ต้นธารของจิตรกรรมภาพทิวทัศน์เชียงราย และภาพมุมสูงของ street art อำเภอพาน ร่วมชมผลงาน street art และผลงานของกลุ่มสล่าเมืองพาน


Ritual Ceremony and Talk Session Schedule

เวลา 18.00 น :
– นายอำเภอพาน นายวุฒิกร คำมาและ คุณถาวร พงษ์พัฒชรากร ประธานในพิธีมาถึง
– นายพานทองแสนจันทร์ประธานกลุ่มสลาเมืองพาน กล่าวรายงาน การดำเนินงานของกลุ่มในการทำstreet art อำเภอพาน
– พร้อมกันนี้มีการฉายภาพยนตร์ประวัติศาสตร์จำรัส พรหมมินทร์และภาพมุมสูงของ street art อำเภอพาน
– ประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมเข้าชมนิทรรศการของกลุ่มสล่าเมืองพาน
– ดูงานศิลปะตามอัธยาศัย

เกี่ยวกับ Phan pavilion