กิจกรรมการศึกษา ครั้งที่ 10

  • วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567
  • เวลา 10.00-12.00 น.
  • ห้อง Networking Space M4U อาคาร M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
  • Free

มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
การบรรยาย เรื่อง The French Sociology of Art โดย Nathalie HEINICH 

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้อง Networking Space M4U อาคาร M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
ไม่มีค่าใช้จ่าย

——-

กิจกรรมการศึกษา ครั้งที่ 10 ภายใต้งานมหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
การบรรยาย เรื่อง The French Sociology of Art โดย Nathalie HEINICH
สังคมวิทยาศิลปะฝรั่งเศส โดย นาตาลี ไฮนิค 

ผลงานวิจัยของนาตาลี ไฮนิค มุ่งเน้นที่ 3 ประเด็นหลัก ได้แก่

  • สังคมวิทยาศิลปะ (วิชาชีพศิลปะ การรับรู้ทางสุนทรียะ ความขัดแย้งเกี่ยวกับศิลปะร่วมสมัย สถานะการประพันธ์)
  • จิตวิทยาสังคมด้านวิกฤตอัตลักษณ์ (คำให้การของผู้รอดชีวิต อัตลักษณ์ของเพศหญิงที่ปรากฏผ่านทางบทประพันธ์)
  • ญาณวิทยาสังคมศาสตร์ (ประวัติศาสตร์สังคมวิทยา สังคมวิทยาในบทประพันธ์ แนวคิดของนอร์แบต์ เอไลอัสและปิแอร์ บูร์ดิเยอ) และค่านิยมทางสังคมวิทยา   

ในการปาฐกถาครั้งนี้ นาตาลี ไฮนิคจะถ่ายทอดประสบการณ์ของเธอในฐานะนักสังคมวิทยา โดยครอบคลุมหัวข้อดังนี้ กำเนิดสังคมวิทยาศิลปะของฝรั่งเศส / ผลงานศิลปะ ผู้ชม ผู้สร้างงาน สื่อศิลป์ / จากการฟื้นฟูผ่านวัตถุสู่การฟื้นฟูผ่านสำนักศิลปศาสตร์ / จุดเปลี่ยนของนักปฏิสัมพันธ์นิยม : สู่มุมมองระดับสากลที่เปิดกว้าง / จากสังคมวิทยาปฏิฐานนิยมสู่สังคมวิทยาภาพแทน : จุดเปลี่ยนของนักนัยนิยม / จากการอธิบายสู่การตีความ / จุดเปลี่ยนของนักปฏิบัตินิยม

กิจกรรมนี้ได้รับการสนับสนุนจากสถานทูตฝรั่งเศส ประจำประเทศไทย

เกี่ยวกับผู้บรรยาย

นาตาลี ไฮนิค เกิดเมื่อปี 1955 ที่เมืองมาร์เซย เป็นนักปรัชญาฝึกหัดที่คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเอกซอง โพรวองซ์ และนักสังคมวิทยาที่ Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales (Paris) นาตาลีสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอกทางสังคมวิทยาโดยมีปิแอร์ บูร์ดิเยอเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาในปี 1981 และได้รับ Habilitation à Diriger des Recherches (ประกาศนียบัตรหลังปริญญาเอก) จาก Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales ในปี 1994 หลังจากทำการสำรวจเชิงสังคมวิทยาวัฒนธรรมมากมายให้กับรัฐบาลฝรั่งเศสและศูนย์ศิลปะและวัฒนธรรมจอร์จ ปงปิดู (Centre Georges Pompidou) เธอได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนักวิจัยด้านสังคมวิทยาที่ศูนย์วิจัยทางวิทยาศาสตร์แห่งชาติฝรั่งเศส (Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)) ในปี 1986 และผู้อำนวยการวิจัยในปี 1996 

เธอเป็นผู้ร่วมก่อตั้งวารสารฝรั่งเศส Sociologie de l’art (สังคมวิทยาศิลปะ) และรองประธานคณะพิจารณาหลักการวิจัยเชิงสังคมวิทยาศิลปะของสมาคมนักสังคมวิทยาฝรั่งเศสระดับนานาชาติ (Association Internationale des Sociologues de Langue Française (AISLF))  นอกจากนี้ เธอยังเป็นผู้ทรงคุณวุฒิตรวจประเมินให้กับวารสารวิชาการมากมาย และเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษาให้กับองค์กรระดับนานาชาติอีกหลายแห่ง

ในฐานะอาจารย์ เธอเคยดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ (Boekman chair) ด้านสังคมวิทยาที่มหาวิทยาลัยอัมสเตอร์ดัม ประเทศเนเธอร์แลนด์ (2000-2002); ศาสตราจารย์ (Jacques Leclerq chair) ที่มหาวิทยาลัยลูแวง ลา เนิฟ ประเทศเบลเยียม (2003); ประธานหลักสูตรวัฒนธรรมและอารยธรรมฝรั่งเศส วิทยาลัยโปลีเทคนิคซูริค ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (2013); ประธานศูนย์ประวัติศาสตร์วิทยาศาสตร์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยโลซานน์ ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ (2014) เธอยังเดินสายบรรยายไปในที่ต่างๆ ทั้งในฝรั่งเศสและต่างประเทศ รวมทั้งในเอเชีย อเมริกาใต้และอเมริกาเหนือ

เธอตีพิมพ์บทความต่างๆ มากมายในวารสารวิชาการระดับสูงทั้งภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ อีกทั้งยังเป็นผู้แต่งหนังสือมากกว่าสามสิบเล่ม ซึ่งส่วนใหญ่ได้รับการตีพิมพ์โดยสำนักพิมพ์ชั้นนำด้านสังคมศาสตร์ (โดยเล่มแรก The Glory of Van Gogh. An Anthropology of Admiration ได้รับการแปลเป็นภาษาอังกฤษโดยสำนักพิมพ์ Princeton University Press เมื่อปี 1996)

วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00-12.00 น.

ณ ห้อง Networking Space M4U อาคาร M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
https://maps.app.goo.gl/f4P93tL2QHxLVdde6

ลงทะเบียน 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScb6im3Nsp_RiB4vSz7Iu81Oc5PYWhdx5Yh5UD57PQSHelcOQ/viewform 

การบรรยายเป็นภาษาฝรั่งเศส แปลเป็นไทย

ไม่มีค่าใช้จ่าย 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โทรศัพท์ 053-917897 ต่อ 8041-4  www.facebook.com/casmfu

กำหนดการกิจกรรมการศึกษา ครั้งที่ 10
มหกรรมศิลปะร่วมสมัยนานาชาติ ไทยแลนด์เบียนนาเล่ เชียงราย 2023
การบรรยาย เรื่อง The French Sociology of Art โดย Nathalie HEINICH
วันพุธที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00-12.00 น.
ณ ห้อง Networking Space M4U อาคาร M Square มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

——————————————-

เวลา 9.00-9.45 น. ลงทะเบียน

เวลา 9.45-10.00 น. กล่าวเปิดงาน โดย อาจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ยอดสุวรรณ ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ

10.00-12.00 น. การบรรยายเรื่อง The French Sociology of Art โดย Nathalie HEINICH
อาจารย์ทรงสวรรค์ วรอาภากร อาจารย์สำนักวิชาศิลปศาสตร์ 
(แปลฝรั่งเศส-ไทย)

หมายเหตุ กำหนดการสามารถปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม