Privacy Policy

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy)
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย

บทนำ

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตระหนักถึงความสำคัญของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ท่านเชื่อมั่นว่าสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีความโปร่งใสและความรับผิดชอบในการเก็บรวบรวม ซึ่งมีจุดประสงค์หลัก เพื่อพัฒนาการให้บริการสู่ประชาชนที่ดียิ่งขึ้น การเก็บรวบรวมข้อมูล การใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นอันเกี่ยวกับท่าน (รวมเรียกว่า “ข้อมูล”) ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ (“กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล”) รวมถึงกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (“นโยบาย”) นี้จึงได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงแก่ท่านถึงรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผย (รวมเรียกว่า “ประมวลผล”) ข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมถึงเจ้าหน้าที่และบุคคลที่เกี่ยวข้องผู้ดำเนินการแทนหรือในนามของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้ นโยบายความเป็นส่วนตัว ท่านได้อ่านโดยละเอียดและเข้าใจ ดังนั้นการที่ท่านเข้าใช้งานและใช้บริการบนระบบดังกล่าวนั้น หมายความว่าท่านได้ยินยอมให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ใช้ข้อมูลของท่านซึ่งรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวิธีการดังที่กล่าวไว้ในนโยบายฉบับนี้และท่านอนุญาตให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดการข้อมูลของท่านในลักษณะและเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายโดยมีเนื้อหาสาระดังต่อไปนี้


1.ขอบเขตการบังคับใช้นโยบาย
นโยบายนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลซึ่งมีความสัมพันธ์กับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในปัจจุบันและที่อาจมีในอนาคต ซึ่งถูกประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ครอบคลุมการใช้งาน หรือบริการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เจ้าหน้าที่ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พนักงานตามสัญญา หน่วยธุรกิจหรือหน่วยงานรูปแบบอื่นที่ดำเนินการโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และรวมถึงคู่สัญญาหรือบุคคลภายนอกที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (“ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล”) ภายใต้ผลิตภัณฑ์และบริการต่าง ๆ เช่น เว็บไซต์ ระบบ แอปพลิเคชัน เอกสาร หรือบริการในรูปแบบอื่นที่ควบคุมดูแล โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (รวมเรียกว่า “บริการ”) และเป็นการถือว่าท่านอนุญาตและตกลงให้ความยินยอมต่อสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในการรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่สอดคล้องกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ และนโยบายอื่น ๆ ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อการปรับปรุงหรือพัฒนาการให้บริการต่าง ๆ และการอื่น ๆ ตามที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เห็นสมควร บุคคลมีความสัมพันธ์กับ สำนักงาน ตามความในวรรคแรก รวมถึง

 • บุคคลธรรมดา
 • ข้าราชการ พนักงานราชการ เจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงาน จ้างเหมาบริการ ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • คู่ค้าและผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลธรรมดา
 • กรรมการ ผู้รับมอบอำนาจ ผู้ได้รับการแต่งตั้ง ผู้แทน ตัวแทน ลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่มีความสัมพันธ์ในรูปแบบเดียวกันของนิติบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • ผู้เข้าชม ผู้รับบริการ หรือผู้ใช้งานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายใต้การให้บริการผ่านระบบดิจิทัล ระบบสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ ระบบงาน แอปพลิเคชั่น อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่น
 • เว็บไซต์ที่ให้บริการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ocac.go.th , www.rcac84.com , www.ocacartfund.go.th , www.thailandbiennale.org รวมไปถึงระบบงาน แอปพลิเคชัน อุปกรณ์ หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ซึ่งควบคุมดูแลโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • บุคคลอื่นที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้สมัครงาน ครอบครัวของเจ้าหน้าที่ ผู้ค้ำประกัน ผู้รับประโยชน์ในกรมธรรม์ประกันภัย เป็นต้น

ข้อ ๑) ถึง ๖) เรียกรวมกันว่า “ท่าน” นอกจากนโยบายฉบับนี้แล้ว สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาจกำหนดให้มี คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (“ประกาศ”) สำหรับผลิตภัณฑ์หรือบริการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อชี้แจงให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งเป็นผู้ใช้บริการได้ทราบถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกประมวลผลวัตถุประสงค์และเหตุผลอันชอบด้วยกฎหมายในการประมวลผล ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลรวมถึงสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลพึงมีในผลิตภัณฑ์หรือบริการนั้นเป็นการเฉพาะเจาะจง ทั้งนี้ ในกรณีที่มีความขัดแย้งกันในสาระสำคัญระหว่างความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวและนโยบายนี้ ให้ถือตามความในประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของบริการนั้น

2. คำนิยาม
“สำนักงาน” หมายถึง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดา ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ “ข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหว” หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ถูกบัญญัติไว้ในมาตรา ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งได้แก่ ข้อมูลเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด “การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เก็บรวบรวม บันทึก สำเนา จัดระเบียบ เก็บรักษา ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ใช้ กู้คืน เปิดเผย ส่งต่อ เผยแพร่ โอน รวม ลบ ทำลาย เป็นต้น “เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย  “ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งมีอำนาจหน้าที่ตัดสินใจเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล “ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามคำสั่งหรือในนามของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ บุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

3. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เก็บรวบรวม
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ จากแหล่งข้อมูลดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เก็บรวบรวมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรงในช่องทางให้บริการต่าง ๆ เช่น ขั้นตอนการสมัคร ลงทะเบียน สมัครงาน ลงนามในสัญญา เอกสารทำแบบสำรวจ หรือใช้งานผลิตภัณฑ์ บริการ หรือช่องทางให้บริการอื่นที่ควบคุมดูแลโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือเมื่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลติดต่อสื่อสารกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ณ ที่ทำการหรือผ่านช่องทางติดต่ออื่นที่ควบคุมดูแลโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นต้น

๒)  ข้อมูลที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เก็บรวบรวมจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์หรือบริการอื่น ๆ ตามสัญญาหรือตามพันธกิจ เช่น การติดตามพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ด้วยการใช้คุกกี้ (Cookies) หรือจากซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เป็นต้น ซึ่งท่านอาจกระทำด้วยวิธีต่าง ๆ ดังนี้ (๑) ท่านสามารถสร้างบัญชีสมาชิกด้วยตนเองโดยการให้ข้อมูลต่าง ๆ แก่ระบบ เช่น ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ในการจัดส่ง เลขประจำตัวผู้เสียภาษี รหัสผ่าน และ/หรือข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น รูปถ่ายของท่าน (รูปโปรไฟล์) หรือ (๒) โดยผ่านการยืนยันตัวตน จากเลขประจำตัวผู้เสียภาษีและหมายเลขโทรศัพท์ e-mail  ซึ่งท่านจะต้องทำการตรวจสอบข้อมูลของท่านให้ถูกต้อง ตรงตามปัจจุบัน โดยการให้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวนั้น ท่านตกลงและให้ความยินยอมแก่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในการตรวจสอบ เก็บ รวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น ๆ (๓) ข้อมูลการเข้าถึงข้อมูลที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้บริการ : ท่านยินยอมให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดเก็บ และใช้งานข้อมูลการเลือกดูข้อมูล และ/หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ ในระบบที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้บริการ ในด้านต่าง ๆ เช่น ระบบวิเคราะห์ข้อมูลผู้เข้าชมหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เป็นต้น และการนำเสนอข้อมูลให้แก่ท่านได้อย่างถูกต้องมีประสิทธิภาพ (๔) ข้อมูลสถานะผู้ใช้งานและประวัติการใช้งาน : ท่านยินยอมให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตรวจสอบ และใช้งานข้อมูลสถานะปัจจุบันของท่าน เช่น ข้อมูลประเภทสมาชิก ข้อมูลการเข้าถึง ข้อมูลประวัติการใช้งานระบบ เช่น การขออนุญาตใช้พื้นที่หอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน การขอรับการสนับสนุนจากเงินอุดหนุนและกองทุนส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย เป็นต้น เพื่อการแสดงผลข้อมูลในระบบ และการวิเคราะห์ข้อมูลในอนาคตต่อไป (๕) ข้อมูลการตอบแบบสอบถาม : เมื่อท่านทำการตอบแบบสอบถามใด ๆ ที่เกิดขึ้นในระบบ ท่านตกลงให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถทำการจัดเก็บ ตรวจสอบ วิเคราะห์ ข้อมูลนั้น ๆ เพื่อการส่งวัตถุประสงค์อื่นใด ที่ได้ระบุไว้ในนโยบายนี้ (๖) ข้อมูลจากอุปกรณ์เคลื่อนที่ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาจรวบรวมข้อมูล  จากอุปกรณ์สื่อสารของ ผู้ใช้งาน และที่มีการถูกบันทึกไว้บนเซิร์ฟเวอร์ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย โดยอัตโนมัติ ซึ่งรวมถึงไอพีแอดเดรส คุณสมบัติของซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ ข้อมูลระบบปฏิบัติการ หมายเลขประจำเครื่อง ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ พิกัดที่ตั้งของอุปกรณ์ เป็นต้น

 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นนอกจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยที่แหล่งข้อมูลดังกล่าวมีอำนาจหน้าที่ มีเหตุผลที่ชอบด้วยกฎหมายหรือได้รับความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลแล้วในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น การเชื่อมโยงบริการดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐ ในการให้บริการเพื่อประโยชน์สาธารณะแบบเบ็ดเสร็จ แก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเอง การรับข้อมูลส่วนบุคคลจากหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นในฐานะที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีหน้าที่ตามพันธกิจในการดำเนินการจัดให้มีศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลาง เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของหน่วยงานของรัฐในการให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัล รวมถึงจากความจำเป็นเพื่อให้บริการตามสัญญาที่อาจมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานคู่สัญญาได้

นอกจากนี้ ยังหมายความรวมถึงกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลภายนอกแก่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดังนี้ ท่านมีหน้าที่รับผิดชอบในการแจ้งรายละเอียดตามนโยบายนี้หรือประกาศของผลิตภัณฑ์หรือบริการตามแต่กรณี ให้บุคคลดังกล่าวทราบ ตลอดจนขอความยินยอมจากบุคคลนั้นหากเป็นกรณีที่ต้องได้รับความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลแก่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งนี้ ในกรณีที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลที่มีความจำเป็นในการให้บริการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาจเป็นผลให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไม่สามารถให้บริการนั้นแก่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้ทั้งหมดหรือบางส่วน

4. ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล
สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พิจารณากำหนดฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามความเหมาะสมและตามบริบทของการให้บริการ ทั้งนี้ ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ใช้ประกอบด้วย

ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลMessage
เพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับเพื่อให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถใช้อำนาจรัฐและดำเนินภารกิจ เพื่อประโยชน์สาธารณะตามพันธกิจ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งกำหนดไว้ตามกฎหมาย ได้แก่ – พระราชบัญญัติส่งเสริมศิลปะร่วมสมัย พ.ศ. ๒๕๕๑ – กฎระเบียบต่าง ๆ ที่ออกตามพระราชบัญญัติฯ ข้างต้น
เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายเพื่อให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถปฏิบัติตามที่กฎหมายที่ควบคุม เช่น – พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๔๖๒ – พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ – พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ – พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ – พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ – การเก็บรวบรวมข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. ๒๕๖๐ – พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ – พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. ๒๕๔๒ – กฎหมายว่าด้วยภาษีอากร กฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการโดยปกติ รวมถึง การดำเนินการตามคำสั่งศาล เป็นต้น
เป็นการจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และของบุคคลอื่น ซึ่งประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานในข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น เพื่อการรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรม  ร่วมสมัย หรือการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อกิจการภายในของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นต้น
ฐานกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลMessage
เป็นการจำเป็นเพื่อการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลเพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล เช่น การให้บริการแอปพลิเคชันเพื่อเฝ้าระวังโรคระบาดตามนโยบายของรัฐบาล เป็นต้น
เพื่อการปฏิบัติตามสัญญาเพื่อให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญา หรือดำเนินการอันเป็นความจำเป็นต่อการเข้าทำสัญญา ซึ่งท่านเป็นคู่สัญญากับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น การจ้างงาน จ้างทำของการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือสัญญาในรูปแบบอื่น เป็นต้น
เพื่อการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ ข้อมูลในการดำเนินงาน วิจัยหรือสถิติ     ที่สำคัญเพื่อให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถจัดทำหรือสนับสนุนการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์ ข้อมูลในการดำเนินงาน วิจัยหรือสถิติตามที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาจได้รับมอบหมาย เช่น การจัดทำทำเนียบผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ หรือคณะกรรมการการจัดทำสถิติการใช้บริการข้อมูลของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สถิติผู้เข้าใช้เข้าชมหอศิลป์ร่วมสมัยราชดำเนิน เป็นต้น
ความยินยอมของท่านเพื่อการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำเป็นต้องได้รับความยินยอมจากท่านโดยได้มีการแจ้งวัตถุประสงค์ของการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลก่อนการขอความยินยอมแล้ว เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลอ่อนไหวด้วยวัตถุประสงค์ที่ไม่เป็นไปตามข้อยกเว้นมาตรา ๒๔ หรือ ๒๖ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ หรือการนำเสนอ ประชาสัมพันธ์ผลิตภัณฑ์และบริการของคู่สัญญาหรือพันธมิตรทางธุรกิจแก่ท่าน เป็นต้น
 • ในกรณีที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีความจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อการปฏิบัติตามสัญญาการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายหรือเพื่อความจำเป็นในการเข้าทำสัญญา หากท่านปฏิเสธไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลหรือ คัดค้านการดำเนินการประมวลผลตามวัตถุประสงค์ของกิจกรรม อาจมีผลทำให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไม่สามารถดำเนินการหรือให้บริการตามที่ท่านร้องขอได้ทั้งหมดหรือบางส่วน
 1. ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เก็บรวบรวม

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาจเก็บรวบรวมหรือได้มาซึ่งข้อมูลดังต่อไปนี้ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านใช้หรือบริบทความสัมพันธ์ที่ท่านมีกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมถึงข้อพิจารณาอื่นที่มีผลกับการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล โดยประเภทของข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้

ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลรายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลเฉพาะตัวบุคคลข้อมูลระบุชื่อเรียกของท่านหรือข้อมูลจากเอกสารราชการที่ระบุข้อมูลเฉพาะตัวของท่าน เช่น คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล ชื่อกลาง ชื่อเล่น ลายมือชื่อ เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน สัญชาติ เลขที่ใบขับขี่ เลขที่หนังสือเดินทาง ข้อมูลทะเบียนบ้าน หมายเลขใบประกอบการ หมายเลขใบอนุญาตการประกอบวิชาชีพ (สำหรับแต่ละอาชีพ) หมายเลขประจำตัวผู้ประกันตน หมายเลขประกันสังคม เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับคุณลักษณะของบุคคลข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับตัวท่าน เช่น วันเดือนปีเกิด เพศ ส่วนสูง น้ำหนัก อายุ สถานภาพการสมรส สถานภาพการเกณฑ์ทหาร รูปถ่าย ภาษาพูด ข้อมูลพฤติกรรม ความชื่นชอบ ข้อมูลการเป็นบุคคลล้มละลาย ข้อมูลการเป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ เป็นต้น
ข้อมูลสำหรับการติดต่อข้อมูลเพื่อการติดต่อท่าน เช่น หมายเลขโทรศัพท์บ้าน หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ หมายเลขโทรสาร อีเมล ที่อยู่ทางไปรษณีย์บ้าน ชื่อผู้ใช้งานในสังคมออนไลน์ (Line ID, MS Teams , Zoom) แผนที่ตั้งของที่พัก เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการทำงานและการศึกษารายละเอียดการจ้างงาน รวมถึงประวัติการทำงานและประวัติการศึกษา เช่น ประเภทการจ้างงาน อาชีพ ยศ ตำแหน่ง หน้าที่ ความเชี่ยวชาญ สถานภาพใบอนุญาตทำงาน ข้อมูลบุคคลอ้างอิง หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ประวัติการดำรงตำแหน่ง ประวัติการทำงาน ข้อมูลเงินเดือน วันเริ่มงาน วันออกจากงาน ผลการประเมิน สวัสดิการและสิทธิประโยชน์ พัสดุในครอบครองของผู้ปฏิบัติงาน ผลงาน หมายเลขบัญชีธนาคาร สถาบันการศึกษา วุฒิการศึกษา   ผลการศึกษา วันที่สำเร็จการศึกษา เป็นต้น
ประเภทข้อมูลส่วนบุคคลรายละเอียดและตัวอย่าง
ข้อมูลเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยรายละเอียดเกี่ยวกับกรมธรรม์ประกันภัยผู้ปฏิบัติงาน เช่น ผู้รับประกันภัย ผู้เอาประกันภัย ผู้รับประโยชน์ หมายเลขกรมธรรม์ ประเภทกรมธรรม์ วงเงินคุ้มครอง ข้อมูลเกี่ยวกับการอ้างสิทธิหรือเรียกร้องสิทธิ์ เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ทางสังคมข้อมูลความสัมพันธ์ทางสังคมของท่าน เช่น สถานภาพทางการเมือง การดำรงตำแหน่งทางการเมือง การดำรงตำแหน่งกรรมการ ความสัมพันธ์กับผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้อมูลการเป็นผู้มีสัญญาจ้างกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ข้อมูลการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่ทำกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยรายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น ชื่อบัญชีผู้ใช้งาน รหัสผ่าน หมายเลข PIN ข้อมูล Single Sign-on (SSO ID) รหัส OTP ข้อมูลการจราจรทางคอมพิวเตอร์ ข้อมูลระบุพิกัด ภาพถ่าย วีดีโอ บันทึกเสียง ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งาน (เว็บไซต์ ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น www.ocac.go.th หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ) ประวัติการสืบค้น คุกกี้หรือเทคโนโลยีในลักษณะเดียวกัน หมายเลขอุปกรณ์ (Device ID) ประเภทอุปกรณ์ รายละเอียดการเชื่อมต่อ ข้อมูล Browser ภาษาที่ใช้งาน ระบบปฏิบัติการที่ใช้งาน เป็นต้น
ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ ข้อมูลศาสนา ข้อมูลความพิการ ข้อมูลความเห็นทางการเมือง ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลชีวภาพ (ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า) ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ เป็นต้น
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงินข้อมูลที่เกี่ยวกับการเงิน เช่น เงินเดือน ค่าตอบแทนพิเศษเงินประจำตำแหน่ง เป็นต้น
 1. คุกกี้

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เก็บรวบรวมและใช้คุกกี้รวมถึงเทคโนโลยีอื่นในลักษณะเดียวกัน   ในเว็บไซต์ที่อยู่ภายใต้ความดูแลของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น สมัย www.ocac.go.th , www.rcac84.com , www.ocacartfund.go.th หรือบนอุปกรณ์ของท่านตามแต่บริการที่ท่านใช้งาน ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการด้านความปลอดภัยในการให้บริการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเพื่อให้ท่านซึ่งเป็นผู้ใช้งานได้รับความสะดวกและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานบริการของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น โดยท่านสามารถตั้งค่าหรือลบการใช้งานคุกกี้ได้ด้วยตนเองจากการตั้งค่าในเว็บเบราว์เซอร์ (Web Browser) ของท่าน

 1. ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถและคนเสมือนไร้ความสามารถ

กรณีที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมในการเก็บรวบรวมเป็นของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะไม่ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจนกว่าจะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์ หรือผู้อนุบาล หรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ทั้งนี้ เป็นไปตามเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด กรณีที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไม่ทราบมาก่อนว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเป็นผู้เยาว์คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ และมาพบในภายหลังว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้เก็บรวบรวมข้อมูลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว โดยยังมิได้รับความยินยอมจากผู้ใช้อำนาจปกครองที่มีอำนาจกระทำการแทนผู้เยาว์หรือผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ตามแต่กรณี ดังนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะดำเนินการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนั้นโดยเร็ว หากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยไม่มีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายประการอื่นนอกเหนือจากความยินยอม ในการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าว

 1. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์หลายประการ ซึ่งขึ้นอยู่กับประเภทของผลิตภัณฑ์หรือบริการหรือกิจกรรมที่ท่านใช้บริการ ตลอดจนลักษณะความสัมพันธ์ของท่านกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือข้อพิจารณาในแต่ละบริบทเป็นสำคัญโดยวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เป็นการทั่วไป ทั้งนี้ เฉพาะวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้กับข้อมูลของท่าน

 • เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการดำเนินประโยชน์สาธารณะที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วง หรือเป็นการจำเป็นเพื่อใช้อำนาจทางกฎหมายที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการตามพันธกิจ ภารกิจของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือคำสั่งที่เกี่ยวข้อง
 • เพื่อให้บริการและบริหารจัดการบริการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้งบริการภายใต้สัญญาที่มีต่อท่าน หรือตามพันธกิจของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • เพื่อการดำเนินการทางธุรกรรมของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • ควบคุมดูแล ใช้งาน ติดตาม ตรวจสอบและบริหารจัดการบริการเพื่ออำนวยความสะดวกและสอดคล้องกับความต้องการของท่าน
 • เพื่อเก็บรักษาและปรับปรุงข้อมูลอันเกี่ยวกับท่าน รวมทั้งเอกสารที่มีการกล่าวอ้างถึงท่าน
 • จัดทำบันทึกรายการการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด
 • วิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับบริการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • เพื่อดำเนินการตามที่จำเป็นในการบริหารจัดการภายในองค์กร รวมถึงการรับสมัครงานการสรรหากรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งต่าง ๆ การประเมินคุณสมบัติ
 • ป้องกัน ตรวจจับ หลีกเลี่ยง และตรวจสอบการฉ้อโกง การละเมิดความปลอดภัย หรือการกระทำที่ต้องห้าม หรือผิดกฎหมาย และอาจเกิดความเสียหายต่อทั้ง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 • การยืนยันตัวตน พิสูจน์ตัวตนและตรวจสอบข้อมูลเมื่อท่านสมัครใช้บริการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือติดต่อใช้บริการ หรือใช้สิทธิตามกฎหมาย
 • ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการให้ทันสมัย
 • การประเมินและบริหารจัดการความเสี่ยง
 • ส่งการแจ้งเตือน การยืนยันการทำคำสั่ง ติดต่อสื่อสารและแจ้งข่าวสารไปยังท่าน
 • เพื่อจัดทำและส่งมอบเอกสารหรือข้อมูลที่มีความเกี่ยวข้องและจำเป็น
 • เพื่อออกแบบประสบการณ์การใช้งาน การปรับปรุงระบบ รวมทั้งการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการอื่น ๆ ในอนาคตของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • ยืนยันตัวตน ป้องกันการสแปม หรือการกระทำที่ไม่ได้รับอนุญาต หรือผิดกฎหมาย
 • ตรวจสอบว่าเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลเข้าถึงและใช้บริการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อย่างไร ทั้งในภาพรวมและรายบุคคล และเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการค้นคว้า และการวิเคราะห์
 • ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อปฏิบัติตามหน้าที่ที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีต่อหน่วยงานที่มีอำนาจควบคุม หน่วยงานด้านภาษี การบังคับใช้กฎหมาย หรือภาระผูกพันตามกฎหมายของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • ดำเนินการตามที่จำเป็นเพื่อประโยชน์ที่ชอบด้วยกฎหมายของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือของบุคคลอื่น หรือของนิติบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย
 • ป้องกัน หรือหยุดยั้งอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคลซึ่งรวมถึงการเฝ้าระวังโรคระบาด
 • จัดเตรียมเอกสารทางประวัติศาสตร์เพื่อประโยชน์สาธารณะ การค้นคว้า การจัดทำข้อมูลหรือจัดทำสถิติที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการ
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน เพื่อให้ความร่วมมือกับกระบวนการทางยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมาย ตามที่หน่วยงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือศาลมีคำขอหรือหนังสือเรียกร้องทางกฎหมาย
 • เพื่อการปฏิบัติตามกฎหมาย ประกาศ คำสั่งที่มีผลบังคับใช้ หรือการดำเนินการเกี่ยวกับคดีความ การดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลตามหมายศาล รวมถึงการใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลของท่าน เพื่อให้ความร่วมมือกับกระบวนการทางยุติธรรม การบังคับใช้กฎหมาย ตามที่หน่วยงานและพนักงานเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือศาลมีคำขอหรือหนังสือเรียกร้องทางกฎหมาย
 • เพื่อบังคับใช้นโยบายการใช้งาน ข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย รวมถึงการตรวจสอบ การละเมิดที่อาจเกิดขึ้น เพื่อตรวจจับ ป้องกันมิจฉาชีพหรือการใช้งานในทางที่ผิด ซึ่งเป็นอันตรายต่อสิทธิ ทรัพย์สิน ความปลอดภัยของท่านหรือสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสม
 1. ประเภทบุคคลที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ภายใต้วัตถุประสงค์ที่ได้ระบุไว้ในข้อ ๙ ข้างต้น สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้แก่บุคคลดังต่อไปนี้ ทั้งนี้ ประเภทของบุคคลผู้รับข้อมูลที่ระบุไว้ดังต่อไปนี้เป็นเพียงกรอบการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเป็นการทั่วไป เฉพาะบุคคลผู้รับข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ท่านใช้งานหรือมีความสัมพันธ์ด้วยเท่านั้นที่จะมีผลบังคับใช้

ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูลMessage
หน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอำนาจที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยต้องเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ ในการดำเนินการตามกฎหมาย          หรือวัตถุประสงค์สำคัญอื่น (เช่น การดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะ)หน่วยงานผู้บังคับใช้กฎหมาย หรือมีอำนาจควบคุมกำกับดูแลหรือมีวัตถุประสงค์อื่นที่มีความสำคัญ เช่น คณะรัฐมนตรี รัฐมนตรีผู้รักษาการ กรมการปกครอง กรมสรรพากร สำนักงานตำรวจ ศาล สำนักงานอัยการ กรมควบคุมโรค กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี กรมการกงสุล กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา เป็นต้น
คณะกรรมการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการตามกฎหมายของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยอาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการในคณะต่าง ๆ ที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยแต่งตั้ง เป็นต้น
คู่สัญญาซึ่งดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการของผู้ปฏิบัติงานของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยบุคคลภายนอกที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จัดซื้อจัดจ้างให้ดำเนินการเกี่ยวกับสวัสดิการ เช่น บริษัทประกันภัย โรงพยาบาล บริษัทผู้จัดทำ Payroll ธนาคาร ผู้ให้บริการโทรศัพท์ เป็นต้น
ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูลMessage
พันธมิตรทางธุรกิจสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านแก่บุคคลที่ร่วมงานกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น หน่วยงานผู้ให้บริการที่ท่านติดต่อผ่านบริการของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้ให้บริการ ด้านการตลาด สื่อโฆษณา สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม ผู้ให้บริการโทรคมนาคม เป็นต้น
ผู้ให้บริการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาจมอบหมายให้บุคคลอื่นเป็นผู้ให้บริการแทน หรือสนับสนุนการดำเนินการของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เช่น ผู้ให้บริการด้านการจัดเก็บข้อมูล (เช่น คลาวด์ โกดังเอกสาร) ผู้พัฒนาระบบ ซอฟต์แวร์ แอปพลิเคชัน เว็บไซต์ ผู้ให้บริการจัดส่งเอกสารผู้ให้บริการด้านการชำระเงิน ผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต ผู้ให้บริการโทรศัพท์ ผู้ให้บริการด้าน Digital ID ผู้ให้บริการสื่อสังคมออนไลน์ ผู้ให้บริการด้านการบริหารความเสี่ยง ที่ปรึกษาภายนอก ผู้ให้บริการขนส่ง เป็นต้น
ผู้รับข้อมูลประเภทอื่นพนักงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือผู้มีสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลนี้โดยรับอนุญาตจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือผู้ที่จำเป็นต้องทราบหรือเข้าถึง ข้อมูลนี้ (รวมถึงพันธมิตรและสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยร่วมให้บริการ) เพื่อให้บริการที่ท่านร้องขอจะสามารถเข้าถึงข้อมูล ส่วนตัวของท่านเท่าที่จำเป็น เพื่อการดำเนินการและให้บริการแก่ท่าน เช่น การดูแลเรื่องการให้บริการ การจัดการของรางวัล การตอบ     ข้อสงสัย หรือการตรวจสอบการร้องเรียนต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้น และสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคล ผู้รับข้อมูล ประเภทอื่น เช่น ผู้ติดต่อ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สมาชิกในครอบครัว มูลนิธิที่ไม่แสวงหากำไร วัด โรงพยาบาล สถานศึกษา หรือ หน่วยงานอื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ เพื่อการดำเนินการเกี่ยวกับบริการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การฝึกอบรม การรับรางวัล การร่วมทำบุญบริจาค เป็นต้น
ประเภทบุคคลผู้รับข้อมูลMessage
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาจเปิดเผยข้อมูลของท่านต่อสาธารณะในกรณีที่จำเป็น เช่น การดำเนินการที่กำหนดให้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ต้องประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาหรือมติคณะรัฐมนตรี เป็นต้น

 

 1. การส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังต่างประเทศ

ในบางกรณีสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาจจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังต่างประเทศ เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ในการให้บริการแก่ท่าน เช่น เพื่อส่งข้อมูลส่วนบุคคลไปยังระบบคลาวด์ (Cloud) ที่มีแพลตฟอร์มหรือเครื่องแม่ข่าย (Server) อยู่ต่างประเทศ (เช่น ประเทศสิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น) เพื่อสนับสนุนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ตั้งอยู่นอกประเทศไทย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับบริการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ท่านใช้งานหรือมีส่วนเกี่ยวข้องเป็นรายกิจกรรม อย่างไรก็ตาม ในขณะที่จัดทำนโยบายฉบับนี้ คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลยังมิได้มีประกาศกำหนดรายการประเทศปลายทางที่มีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ ดังนี้ เมื่อสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีความจำเป็นต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังประเทศปลายทาง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะดำเนินการเพื่อให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ส่งหรือโอนไปมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเพียงพอตามมาตรฐานสากล หรือดำเนินการตามเงื่อนไขเพื่อให้สามารถส่งหรือโอนข้อมูลนั้นได้ตามกฎหมาย ได้แก่ ๑) เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายที่กำหนดให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ต้องส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปต่างประเทศ ๒) ได้แจ้งให้ท่านทราบและได้รับความยินยอมจากท่านในกรณีที่ประเทศปลายทางมีมาตรฐาน การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่เพียงพอ ทั้งนี้ตามประกาศรายชื่อประเทศที่คณะกรรมการคุ้มครอง ส่วนบุคคลประกาศกำหนด ๓) เป็นการจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาที่ท่านเป็นคู่สัญญากับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย หรือเป็นการทำตามคำขอของท่านก่อนการเข้าทำสัญญานั้น ๔) เป็นการกระทำตามสัญญาของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กับบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเพื่อประโยชน์ของท่าน ๕) เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของท่านหรือของบุคคลอื่น เมื่อท่านไม่สามารถให้ความยินยอมในขณะนั้นได้ ๖) เป็นการจำเป็นเพื่อดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะที่สำคัญ

 1. ระยะเวลาในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

            สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่ ข้อมูลนั้นยังมีความจำเป็น ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเท่านั้น ตามรายละเอียดที่ได้กำหนดไว้ในนโยบาย ประกาศหรือตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ เมื่อพ้นระยะเวลาและข้อมูลส่วนบุคคลของท่านสิ้นความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวแล้ว สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะทำการลบ ทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวตนได้ต่อไป ตามรูปแบบและมาตรฐานการลบทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่คณะกรรมการหรือกฎหมายจะได้ประกาศกำหนดหรือตามมาตรฐานสากล อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีข้อพิพาท การใช้สิทธิหรือคดีความอันเกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปจนกว่าข้อพิพาทนั้นจะได้มีคำสั่งหรือ คำพิพากษาถึงที่สุด

 1. การให้บริการโดยบุคคลที่สามหรือผู้ให้บริการช่วง

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาจมีการมอบหมายหรือจัดซื้อจัดจ้างบุคคลที่สาม (ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ให้ทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ซึ่งบุคคลที่สามดังกล่าวอาจเสนอบริการ ในลักษณะต่าง ๆ เช่น การเป็นผู้ดูแล (Hosting) รับงานบริการช่วง (Outsourcing) หรือเป็นผู้ให้บริการคลาวด์ (Cloud computing service/provider) หรือเป็นงานในลักษณะการจ้างทำของในรูปแบบอื่น การมอบหมายให้บุคคลที่สามทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้น สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยจะจัดให้มีข้อตกลงระบุสิทธิและหน้าที่ของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลและของบุคคลที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มอบหมายในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งรวมถึงกำหนดรายละเอียดประเภทข้อมูลส่วนบุคคลที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมอบหมายให้ประมวลผล รวมถึงวัตถุประสงค์ ขอบเขตในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อตกลงอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ซึ่งผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีหน้าที่ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามขอบเขตที่ระบุในข้อตกลงและตามคำสั่งของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยเท่านั้นโดยไม่สามารถประมวลผล เพื่อวัตถุประสงค์อื่นได้ ในกรณีที่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลมีการมอบหมายผู้ให้บริการช่วง (ผู้ประมวลผลช่วง) เพื่อทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลแทนหรือในนามของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ดังนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะกำกับให้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลจัดให้มีเอกสารข้อตกลงระหว่างผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประมวลผลช่วง ในรูปแบบและมาตรฐานที่ไม่ต่ำกว่าข้อตกลงระหว่าง สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยกับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

 1. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล โดยการจำกัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ให้สามารถเข้าถึงได้โดยเจ้าหน้าที่เฉพาะรายหรือบุคคลที่มีอำนาจหน้าที่หรือได้รับมอบหมายที่มีความจำเป็นต้องใช้ข้อมูลดังกล่าวตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้แล้วเท่านั้น ซึ่งบุคคลดังกล่าวจะต้องยึดมั่นและปฏิบัติตามมาตรการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อย่างเคร่งครัด ตลอดจนมีหน้าที่รักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนเองรับรู้จากการปฏิบัติการตามอำนาจหน้าที่ โดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลทั้งในเชิงองค์กรหรือเชิงเทคนิคที่ได้มาตรฐานสากล และเป็นไปตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด นอกจากนี้ เมื่อสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีการส่ง โอนหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลที่สาม ไม่ว่าเพื่อการให้บริการตามพันธกิจ ตามสัญญา หรือข้อตกลงในรูปแบบอื่น สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะกำหนดมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความลับที่เหมาะสมและเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด เพื่อยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เก็บรวบรวมจะมีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จะไม่เปิดเผยข้อมูลของท่านให้แก่บุคคลที่สามโดยที่ท่านมิได้ยินยอม เว้นแต่จะได้รับอนุญาตอย่างเฉพาะเจาะจงจากท่านให้กระทำได้โดยท่านตกลงและยินยอมให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถแบ่งปัน เปิดเผย ส่ง โอน ข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ของท่าน ไปยังหรือให้แก่ผู้ให้บริการโครงข่ายโทรคมนาคมหรือโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ ทั้งนี้เพื่อให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และระบบสามารถยืนยันตัวตนของท่านได้ (๒) สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาจเปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลกับหน่วยงานภาครัฐผู้มีอำนาจตามคำสั่ง หนังสือ หรือที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องได้กำหนดไว้

 1. การเชื่อมต่อเว็บไซต์หรือบริการภายนอก

บริการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ หรือบริการของบุคคลที่สาม ซึ่งเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวอาจมีการประกาศนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่มีเนื้อหาสาระแตกต่างจากนโยบายนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอแนะนำให้ท่านศึกษานโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการนั้น ๆ เพื่อทราบในรายละเอียดก่อนการเข้าใช้งาน ทั้งนี้ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ไม่มีความเกี่ยวข้องและไม่มีอำนาจควบคุมถึงมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของเว็บไซต์หรือบริการดังกล่าวและไม่สามารถรับผิดชอบต่อเนื้อหา นโยบาย ความเสียหาย หรือการกระทำอันเกิดจากเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม

 1. เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

      สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้แต่งตั้งเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อทำหน้าที่ตรวจสอบ กำกับและให้คำแนะนำในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงการประสานงานและให้ความร่วมมือกับสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้สอดคล้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

 1. สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒

พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ ได้กำหนดสิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลไว้หลายประการ ทั้งนี้ สิทธิดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้เมื่อกฎหมายในส่วนของสิทธินี้มีผลใช้บังคับ โดยรายละเอียดของสิทธิต่าง ๆ ประกอบด้วย

 • สิทธิในการขอเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอเข้าถึง รับสำเนาและขอให้เปิดเผยที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เก็บรวบรวมไว้โดยปราศจากความยินยอมของท่าน เว้นแต่กรณีที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านด้วยเหตุตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่การใช้สิทธิของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของ บุคคลอื่น
 • สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน หากท่านพบว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วนหรือไม่เป็นปัจจุบัน ท่านมีสิทธิขอให้แก้ไขเพื่อให้มีความถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิดได้
 • สิทธิในการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้ต่อไป ทั้งนี้ การใช้สิทธิลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
 • สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ในกรณีดังต่อไปนี้
 • เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทำการตรวจสอบตามคำร้องขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลให้แก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน
 • ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลถูกเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 • เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ได้แจ้งในการเก็บรวบรวม แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลประสงค์ให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เก็บรักษาข้อมูลนั้นต่อไปเพื่อประกอบการใช้สิทธิตามกฎหมาย
 • เมื่ออยู่ในช่วงเวลาที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กำลังพิสูจน์ถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หรือตรวจสอบความจำเป็นในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ อันเนื่องมาจากการที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ใช้สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่าน เว้นแต่กรณีที่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีเหตุในการปฏิเสธคำขอโดยชอบด้วยกฎหมาย (เช่น สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย)
 • สิทธิในการขอถอนความยินยอม ในกรณีที่ท่านได้ให้ความยินยอมแก่ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล (ไม่ว่าความยินยอมนั้นจะได้ให้ไว้ก่อนหรือหลังพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ มีผลใช้บังคับ) ท่านมีสิทธิถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรักษาโดยสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิโดยกฎหมายให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย จำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปหรือยังคงมีสัญญาระหว่างท่านกับสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่
 • สิทธิในการขอรับ ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิในการขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้ โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้โดยวิธีการอัตโนมัติ รวมถึงอาจขอให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ส่งหรือโอนข้อมูลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลรายอื่น ทั้งนี้ การใช้สิทธินี้จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขตามที่กฎหมายกำหนด
 1. โทษของการไม่ปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

การไม่ปฏิบัติตามนโยบายอาจมีผลเป็นความผิดและถูกลงโทษทางวินัยตามกฎเกณฑ์ของ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สำหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้ปฏิบัติงานของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย) หรือตามข้อตกลงการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (สำหรับผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล) ทั้งนี้ ตามแต่กรณีและความสัมพันธ์ที่ท่านมีต่อสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย และอาจได้รับโทษตามที่กำหนดโดยพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. ๒๕๖๒ รวมทั้งกฎหมายลำดับรอง กฎ ระเบียบ คำสั่งที่เกี่ยวข้อง

 1. การร้องเรียนต่อหน่วยงานผู้มีอำนาจกำกับดูแล

      ในกรณีที่ท่านพบว่า สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยมิได้ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิร้องเรียนไปยังคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลที่ได้รับการแต่งตั้ง โดยคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือตามกฎหมาย ทั้งนี้ ก่อนการร้องเรียนดังกล่าว สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยขอให้ท่านโปรดติดต่อมายังสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อให้สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย มีโอกาสได้รับทราบข้อเท็จจริงและได้ชี้แจงในประเด็นต่าง ๆ รวมถึงจัดการแก้ไขข้อกังวลของท่านก่อนในโอกาสแรก

 1. การปรับปรุงแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย อาจพิจารณาปรับปรุง แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนโยบายนี้ตามที่เห็นสมควร และจะทำการแจ้งให้ท่านทราบผ่านช่องทางเว็บไซต์ www.ocac.go.th , www.rcac84.com , www.ocacartfund.go.th โดยมีวันที่มีผลบังคับใช้ของแต่ละฉบับแก้ไขกำกับอยู่ อย่างไรก็ดี สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ขอแนะนำให้ท่านโปรดตรวจสอบเพื่อรับทราบนโยบายฉบับใหม่อย่างสม่ำเสมอ     ผ่านแอปพลิเคชั่น หรือช่องทางเฉพาะกิจกรรมที่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยดำเนินการ โดยเฉพาะก่อนที่ท่านจะทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย การเข้าใช้งานผลิตภัณฑ์หรือบริการของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ภายหลังการบังคับใช้นโยบายใหม่ ถือเป็นการรับทราบตามข้อตกลงในนโยบายใหม่แล้ว ทั้งนี้ โปรดหยุดการเข้าใช้งาน หากท่านไม่เห็นด้วยกับรายละเอียดในนโยบายฉบับนี้และโปรดติดต่อมายังสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงต่อไป

 1. การติดต่อสอบถามหรือใช้สิทธิ

หากท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยหรือเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือท่านต้องการใช้สิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ ๑) ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล (Data Controller) ชื่อ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย สถานที่ติดต่อ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลขที่ ๑๐ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ ชั้น ๓ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ช่องทางการติดต่อ : โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๔๖ โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๓๙ เว็บไซต์ : www.ocac.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected] ๒) เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer : DPO) ชื่อ : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล สถานที่ติดต่อ : สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย เลขที่ ๑๐ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ ชั้น ๓ ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร ๑๐๓๑๐ ช่องทางการติดต่อ : โทร. ๐ ๒๒๐๙ ๓๗๔๖ โทรสาร ๐ ๒๒๐๒ ๙๖๓๙ เว็บไซต์ : www.ocac.go.th ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : [email protected]